En l'últim Ple de l'any votem en contra dels pressupostos de 2016 i els fem públics

L'equip de govern presenta un pressupost que continua mancat d'un model de ciutat clar. Demanem la redistribució dels ingressos per augmentar l'estalvi i dedicar aquest a contractar un educador de carrer i promoure ajudes al pagament de l'IBI, les Llars d'Infants i l'Escola de Música, segons un criteri basat en la renda.

Lamentem la forma en la que ens han fet arribar els pressupostos: fragmentada, desordenada i presentada en formats diferents que dificulten el tractament de les dades (Excel, Pdf, paper...) i la seva entrega tard i a última hora. A més denunciem la poca voluntat de transparència i la manca de consideració envers els ciutadans el fet de publicar a la pàgina web dues tristes pàgines amb un resum de la despesa i dels ingressos previstos, sense entrar amb detalls de les partides i sense oferir cap tipus d'estudi comparatiu entre els pressupostos anteriors i els previstos pel 2016. En aquest sentit, adjunts a aquesta notícia fem públics els documents que ens han fet arribar i els que nosaltres hem hagut d'anar demanant perquè per defecte no ens els van donar. Mitjançant la intervenció de la regidora Montse Garcia vam explicar la nostra visió dels pressupostos presentats per l'equip de govern de CiU i PSC pel proper any i els motius del nostre vot en contra.

Creiem que en el pressupostos presentats per l'equip de govern hi ha tot un seguit de mancances estructurals sobre quin és el model de ciutat. En aquest sentit les inversions no tenen un rumb clar més enllà de cobrir despeses immediates i indefugibles. Considerem que aquestes mancances estan localitzades en cinc àrees: no hi ha una implementació clara i decidida en les polítiques d’habitatge més enllà de les que planteja la Generalitat, per aixó nosaltres reivindiquem la creació d'una Taula Municipal d’Habitatge. En promoció econòmica i ocupació manca perspectiva i iniciativa local i una de les mesures que proposem és la creació d'una Taula de Concertació Territorial que unifiqui les ofertes i demandes d'ocupació locals actualment gestionades des de diferents oficines i organismes. De la mateixa manera trobem deficitària l'aposta per projectes socials que no siguin de caire assistencialista, per això proposem la recuperació de la plaça d'un educador de carrer, com a mínim, una aposta de futur que ha d'estar integrada dins un projecte social de ciutat encarat a empoderar les famílies més desafavorides i donar-los eines per a la resolució dels seus problemes. En l'àmbit cultural proposem un projecte que no entengui la cultura com un bé de consum, per això volem potenciar de manera estable els creadors i artistes locals mitjançant espais autogestionats: cal escoltar, deixar fer i facilitar.  Creiem que també manca un projecte educatiu-esportiu ja que, per exemple, el parc esportiu està encallat i el suposat pavelló de l’Àngel Guimerà arriba tard i malament, després de molts anys de reclamació per part de l'AMPA, a part de no haver vist cap conveni o plànol sobre aquest projecte ni de saber què s’ha establert amb el Departament d’Ensenyament.

Per tot això estem en contra d'uns pressupostos municipals, que d'altra banda, destinaran un 15 % del total al pagament del deute.  Creiem que de la reducció del deute no se’n pot fer bandera política ni és pot considerar un objectiu, sinó que és una trista obligació. D’altra banda, tot i que considerem positives les modificacions introduïdes pels grups de l’oposició, les quals poden constituir petites millores, no estem d'acord amb el fet de que siguin qualificades de gir social. D'altra banda, volem fer notar que ERC-MES ha fet servir com a moneda de canvi per aprovar els pressupostos objectius que ja estaven previstos per l'actual equip de govern, concretament la construcció del pavelló del col·legi Àngel Guimerà, i també una fita ja aconseguida pel nostre grup (CUP Tàrrega) que és el compromís d'incloure la oposició a la comissió de seguiment de la Piscina Municipal Coberta.

Les nostres propostes

Denunciem els sous massa elevats del càrrec de confiança (gerent de cultura) que cobra 44.834 euros bruts anuals, del conjunt dels regidors i, sobre tot, de la futura nova regidora de Finances, que serà de 49.651,17 euros bruts anuals. Fruit d’això posem de relleu la incoherència de tenir uns pressupostos excepcionals amb l’actual despesa en sous i reclamem una reducció, almenys, de 30.000 euros. També demanem una reducció de la partida dedicada a protocol, que es preveu de 22.650 euros, amb una proposta de reducció de 10.000 euros. Pel que fa a la propaganda i la publicitat, l’Ajuntament preveu una despesa de 123.000 euros, per la qual cosa reclamem que s’optimitzi i que es redueixi en 50.000 euros. Pel que fa al programari informàtic, al qual es destinaran 50.000 euros, proposem l'us de programari lliure per poder fer un estalvi considerable en aquesta partida. Per acabar, proposem la recuperació de la gestió dels tributs locals per fer un estalvi de 100.000 euros.

Gràcies a l'estalvi, que valorem entre 200.000 i 300.000 euros, proposem destinar una partida a ajudes socials pel pagament de l’IBI, l’accés a les llars d’infants i l’Escola Municipal de Música amb criteris de renda i també la recuperació, com a mínim d'un educador de carrer.

 

 

Candidatura d'Unitat Popular de Tàrrega

Tàrrega, 31 de desembre de 2015

Publiquem tots els documents relacionats amb els pressupostos, l'entrevista a la regidora i la gravació del debat que trobareu adjunts a aquesta notícia

 

 

Lamentem la forma en la que ens han fet arribar els pressupostos i denunciem poca voluntat de transparència.

 

 

Constatem que els pressupostos presentats per l'equip de govern presenten tot un seguit de mancances estructurals que evidencien manca de model de ciutat.

 

 

Denunciem sous massa elevats, despeses excessives de protocol, propaganda i publicitat així com en la gestió de tributs locals i programari informàtic.

 

 

Proposem que l'estalvi es destini a ajudes socials pel pagament de l’IBI, l’accés a les llars d’infants i l’Escola Municipal de Música aplicant criteris de renda i també la recuperació, com a mínim d'un educador de carrer.