Presentem una proposta per l'elaboració d'un futur reglament de participació ciutadana obert, plural i participatiu.

El procés de modificació de l'antic reglament és clau per garantir i assegurar que el futur reglament de participació ciutadana serà una bona eina per la participació real i efectiva de tota la ciutadania.

Des de la CUP de Tàrrega hem fet arribar una proposta per la remodelació de l'antic Reglament de Participació Ciutadana. Creiem que la política municipal pateix de manera molt clara l’allunyament de la ciutadania dels àmbits de decisió política. En les diferents ocasions en què a la ciutat s'han posat en marxa mecanismes de participació, ha estat de manera merament informativa, o com a molt, consultiva. En aquest sentit, la mala gestió i reglamentació de la participació ciutadana a Tàrrega, en algunes ocasions, ha suposat l’enfrontament entre veïns i la pèrdua de temps i energies per part de les persones que honestament hi han volgut participar.

L'objectiu és aconseguir tenir un reglament que s'adapti a les necessitats del municipi i del seu teixit associatiu per tal que sigui un reglament operatiu, impedint la monopolització de la participació, i això només es pot aconseguir recollint les pràctiques i necessitats reals de les persones que n’han de fer ús.

La participació ciutadana no es pot fer a cop de decret i no pot ser només un debat exclusiu dels grups polítics municipals que ja tenen els seus propis espais de presa de decisions. No té sentit que el procés d’elaboració dels espais participatius de la ciutat comenci precisament ometent la participació ciutadana. Per això és clau tenir en compte les entitats veïnals, les associacions, les juntes de veïns dels pobles del municipi, centres educatius, personal tècnic i ciutadans a títol individual.

És per això que hem presentat a la regidoria de participació les següents propostes:

1. Confeccionar i donar a conèixer un pla de treball i un calendari amb els terminis durant els quals s’anirà elaborant el nou reglament de participació que podria consistir en les fases següents:

  1. Anàlisi del reglament vigent per determinar els punts de partida i balanç de l'acció participativa a la ciutat. Estudi de tots els aspectes, favorables i desfavorables, de les figures que hi ha recollides, de la seva organització i jerarquització i de la seva aplicació i funcionalitat.

  2. Creació d'un primer document de diagnosi fixant els objectius i línies bàsiques d'un pla municipal de participació ciutadana. Determinar la situació de la participació ciutadana a la ciutat mitjançant un recull de demandes i detecció de necessitats d'entitats veïnals, associacions, juntes de veïns dels pobles del municipi, centres educatius, ciutadans a títol individual i també personal tècnic.

  3. Procés participatiu de modificació del reglament amb tots els agents implicats, mitjançant sessions plenàries i diferents grups de treball sectorials i confecció del redactat. Recull de propostes de noves figures i d'eines de participació existents i a impulsar: intervenció ciutadana als plens, Consell de Ciutat, pressupostos participatius, educació i participació, síndic de greuges, comissions de salvaguarda, consultes populars, entre altres.

  4. Sessió plenària d’aprovació del redactat.

  5. Creació d'una comissió de seguiment i control del bon funcionament i compliment del reglament que inclogui polítics, tècnics i ciutadans.

2. Dotar la plantilla d’un tècnic de participació ciutadana, amb la titulació i experiència adequades, que ajudi a executar aquest calendari i a desplegar la participació de manera real i efectiva.

3. Donar a conèixer aquest pla de treball, no només a tots els grups polítics amb representació al consistori, sinó també a les entitats veïnals, associacions, juntes de veïns dels pobles del municipi, centres educatius, personal tècnic i ciutadans a títol individual per tal que puguin participar també en la confecció del futur reglament de participació.

En document adjunt podeu consultar tot el redactat de la proposta


Candidatura d'Unitat Popular de Tàrrega

19 de febrer de 2016