Moció sobre refugiats i lliure circulació presentada al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega

Text de la moció que vam entrar al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega el dia 1 d'octubre de 2015 i la corresponent intervenció al Ple justificant i explicant els motius de la seva presentació.

Refugees welcome

Aquesta moció ha estat presentada paral·lelament a la declaració institucional de suport, per part de l'Ajuntament i a la moció presentada pel Comú de Tàrrega a les quals la CUP va votar a favor de la seva aprovació. Durant la nostra presentació vam voler matisar dues coses. En primer lloc vam demanar disculpes als ciutadans i als companys regidors per la multiplicació de les mocions que s'han produït sobre aquest tema en aquest Ple.El nostre grup tenia la intenció de presentar una moció sobre aquest tema, però ens vam fer enrere perquè ens vam assabentar pels mitjans de comunicació municipals que l'ajuntament es volia sumar a la Xarxa de Municipis Acollidors, i esperàvem conèixer la proposta de l'equip de govern. Ara bé, fins dos dies abans del Ple no ens van comunicar ni el text proposat per l'equip de govern, ni el contingut de la moció presentada pel grup Comú de Tàrrega. És evident que amb dos dies no es poden treballar, debatre ni consensuar diferents propostes per fondre-les en una de sola. Davant d'això, i veient que els dos textos esmentats no recollien el nostre punt de vista, vam decidir presentar també la nostra moció. En segon lloc vam votar a favor dels altres textos proposats, tot i que vam remarcar que tots dos ens van semblar insuficients, ja que no incidien prou en la denúncia de les polítiques migratòries de la UE ni de l'Estat Espanyol, que han convertit la Mediterrània en la frontera més letal del món.

Tampoc fan referència al fet que el pressupost europeu per a les polítiques migratòries es dedica fonamentalment al control fronterer i se centra bàsicament en la persecució i la deportació de persones a través de l'agència Frontex, la qual cosa, a més, està prohibida en l'article 4 de la Carta dels Drets Humans. Els Acords de Schengen, firmats per l'estat espanyol, la transgredeixen constantment. Aquesta quantitat de diners dedicada a activitats prohibides és superior a la que es dedica a la cooperació per al desenvolupament.

També obvien el fet que allò que duu les persones a migrar no és la mala sort ni el caprici, sinó els greus efectes que tenen sobre la seva vida l'opressió d'un sistema capitalista neoliberal que actua a nivell global en benefici de certes corporacions empresarials i bancàries, i per tant mereixen el mateix tracte els refugiats, víctimes de la guerra com els immigrants mal anomenats "econòmics". Tots es veuen abocats a processos excessivament burocratitzats que els empenyen a recórrer a les màfies i les xarxes d'explotació de persones per desplaçar-se clandestinament.

De la mateixa manera no fan referència al fet que és degut a tot això que als nostres carrers es fomenta la creació d'una classe treballadora empobrida, sense drets, i molt vulnerable a l'explotació. I tot això perquè no es reconeix la immigració com un dret.

Així doncs, aquest que us presentem és el text íntegre de la nostra moció. Es tracta d'una fusió de diferents textos: d'una banda la moció presentada per la plataforma Stop Mare Mortum, la moció presentada pel grup Crida per Lleida i les nostres aportacions. També el teniu disponible en format pdf en l'enllaç adjunt a aquesta notícia.

El Grup Municipal CUP Tàrrega, d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presentem al Ple del dia 1 d’octubre de 2015 la següent

MOCIÓ PER A LA LLIURE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES I PER A LA PROTECCIÓ DELS DRETS FONAMENTALS DAVANT L’ACTUAL POLÍTICA DE FRONTERES

L’arribada de persones que fugen de la guerra de Síria i Iraq a les portes d’Europa ha posat en evidència els fatals resultats de la política europea de fronteres. Les polítiques migratòries de la UE i per extensió, les de l’Estat espanyol, han blindat la frontera sud del continent europeu i ha convertit la Mediterrània en la frontera més letal del món, un fossat on cada dia moren persones. Aquest blindatge ha provocat un canvi en els itineraris, la ruta de les Canàries i la de Turquia amb Grècia pel riu Hebros estan tancades i les persones que provenen d’Àfrica s’amunteguen a Ceuta i Melilla; apareixen rutes molt més perilloses que fomenten encara més les màfies i les morts a la Mediterrània.

El pressupost europeu per a les polítiques migratòries es dedica fonamentalment al control fronterer, la persecució, detenció i deportació de persones. Ha augmentat la dotació per als cossos policials, les batudes, els centres d’internament d’estrangers, les tanques i els gossos, però no ha estat així pel que fa a les polítiques de cooperació entre Estats ni per la integració. Cada expulsió té un cost entre 4.000 i 6.000 euros per a l’Estat espanyol, un vol massiu suposa un cost de 300.000 euros, cal recordar que les deportacions massives de persones estrangeres estan prohibides en l’article 4 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Tenir un passaport europeu ja no és un dret, sinó un privilegi.

En els darrers temps i arran d’aquests fets, s’ha pogut constatar com el discurs polític i el dels grans mitjans de comunicació remarca la distinció entre refugiats i migrants “econòmics”. Aquesta distinció està fora de lloc i no explica els múltiples factors que mouen a les persones a migrar. Les desigualtats Nord-Sud són l’explicació de consens que en un primer nivell serveix per implementar polítiques de cooperació i desenvolupament, però és necessari fer una anàlisi més profunda. Darrere les desigualtats trobem l’opressió d’un sistema capitalista neoliberal que actua a escala global i que està fonamentat en el predomini dels interessos econòmics i geoestratègics d’uns pocs estats i de les multinacionals i les entitats financeres que mantenen voluntàriament i intencionadament aquests desequilibris, posant la mà d’obra al servei del capital i de la producció al preu més barat possible. El sistema ha establert un mecanisme parasitari segons el qual la manca estructural i continuada d’oportunitats de vida en alguns països és condició necessària per a l’enriquiment d’uns pocs.

La Unió Europea, com a institució, i la seva política fronterera genocida, basada en el racisme institucional materialitzat en els Acords de Schengen i vehiculada a través de l’agència Frontex, són grans responsables de la situació actual. La permanència en una institució antidemocràtica que vulnera conscientment i constantment els Drets Humans no va en consonància amb la idea d’independència, sobirania i democràcia radical que proposem.

La migració ha de ser considerada un dret i la gent que migra ha d’estar protegida. En aquest sentit, cal acabar amb els processos de regularització excessivament burocratitzats i totalment allunyats de la realitat socioeconòmica (com és el fet de demanar un contracte de treball d’un mínim d’un any de durada). Cal incentivar la tramitació burocràtica àgil i normal dels visats d’estància i residència per a desplaçar-se de forma no clandestina. Aquestes mancances incentiven l’aparició de xarxes i màfies d’explotació i tràfic de persones i han generat més de 22.000 morts a la Mediterrània des de 1993 (segons United Against Racism).

Finalment, el resultat als nostres carrers d’aquesta política migratòria és la creació d’una classe treballadora empobrida, sense drets i extremadament vulnerable a l’explotació. La lliure circulació de mercaderies ha d’anar parell a la lliure circulació de persones.

Vist tot això proposem al Ple de la corporació l’aprovació dels següents

ACORDS:

Primer.- Instar el Govern espanyol a

- Augmentar les places d’asil i la dotació pressupostària per millorar l’atenció als refugiats i migrants en general.

- Reorientar la política exterior del Govern espanyol i de la UE amb la comunitat internacional en base als principis de justícia social, igualtat, respecte als drets humans i cooperació entre els pobles.

- Sol·licitar a la UE que tanqui l’agència Frontex (Agència Europea per a la Gestió de la Cooperació Operativa a les Fronteres Exteriors dels Estats membres de la Unió Europea) i destini els fons a polítiques de cooperació econòmica entre Estats i a programes reals d’acollida de persones immigrades i refugiades.

- Facilitar la tramitació dels visats d’estància i residència, així com d’asil i protecció internacional subsidiària des d’una primera atenció a les persones demandants a les ambaixades i consolats espanyols.

- Equiparar les condicions de protecció social i jurídica dels refugiats i dels immigrants

Segon.- Facilitar l’empadronament de totes les persones que declarin viure al municipi de Tàrrega i, conseqüentment, garantir-ne l’accés als serveis bàsics.

Tercer.- Sumar-se a les accions de sensibilització i denúncia contra la vulneració dels drets humans a què són sotmeses les persones immigrants i refugiades, tant en les zones de conflicte com a causa de la política de fronteres de la UE. Donar suport al tancament dels CIE (Centre d’Internament d’Estrangers) que suposen la privació de llibertat de persones que no han comès cap delicte, i posar fre a les deportacions i expulsions d’aquestes persones.

Quart.- No col·laborar institucionalment amb governs i empreses implicats directament en conflictes bèl·lics, així com empreses subministradores de material destinat a causar ferides com a mètode de contenció de civils desarmats que es desplacen pacíficament entre fronteres dels Estats.

Cinquè.- Dur a terme accions de sensibilització i denúncia de la vulneració dels drets humans, socials, civils i polítics a què són sotmeses les persones immigrants que viuen a la nostra ciutat, amb accions encaminades a la convivència, el reconeixement de la seva contribució al sosteniment de l’economia i les llars targarines, així com el foment de mecanismes de participació política i ciutadana en l’àmbit municipal.

Sisè.- Elaborar o revisar els plans d’acollida municipals i comarcals per a incorporar-hi l’asil.

Setè.- Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.

Carlos Vílchez Ribera

Portaveu del Grup Municipal CUP Tàrrega

Tàrrega, 1 d’octubre de 2015

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA

La moció va tenir el vot a favor dels tres regidors de la CUP i del regidor del Comú de Tàrrega, els vots en contra del PSC i Convergència i l'abstenció dels tres regidors d'ERC.

La intenció de la moció és vincular el problema dels refugiats amb les seves causes globals i amb el fenòmen migratori en general.

El contingut de la moció presentada pel CdT i de la declaració institucional no el vam saber fins dos dies abans del Ple. D'aquesta manera és impossible practicar el debat i el consens que semblen no interessar a l'equip de govern.