La CUP de Tàrrega proposa a l'ajuntament la realització d'un protocol contra les agressions sexistes

Aquest protocol s'aplicaria a les festes majors i altres esdeveniments de la ciutat de Tàrrega

Moció per un protocol contra les agressions sexistes a les festes de Tàrrega

La CUP de Tàrrega va presentar el dilluns 15 de gener a l'equip de govern i la resta de grups una moció per ser presentada en un proper Ple perquè s'estableixi un protocol contra les agressions sexistes a les festes majors i altres esdeveniments de la ciutat.

Les agressions sexistes i I’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo s'acostumen a donar amb el vist i plau o la indiferència de bona part de la població, ja que estan naturalitzades i acceptades fins a cert grau. EI consum d’aIcohoI, I’aforament massiu d’aIguns esdeveniments, l'absència de responsabilització que els individus poden experimentar dins el grup, de cap manera poden ser elements per justificar les diferents formes de violència sexual.

Malgrat les polítiques que des de les regidories de Promoció de la Salut i Joventut i Polítiques d'Igualtat s'han dut a terme per sensibilitzar sobre la violència masclista i la igualtat de gènere, així com campanyes informatives sobre violències sexuals,  el consistori encara no ha desenvolupat a la pràctica cap protocol d'actuació per als espais públics en aquest sentit.

Hauria de formar part de la responsabilitat del nostre ajuntament aconseguir la implicació de totes les persones en la realització d'una reflexió profunda sobre la violència heteropatriarcal en les festes i treballar conjuntament, amb entitats i tots els agents involucrats, l'elaboració d’un ProtocoI contra les agressions sexistes a les festes populars i altres actes. Aquest protocol s'hauria de materialitzar amb Ia creació de mecanismes de prevenció i denúncia de les agressions i d’acompanyament a Ies persones agredides, evitant la impunitat de la persona agressora i assegurant la protecció de les agredides.

Per tot això, es proposa en primer lloc, fer un estudi diagnòstic perquè el protocol s'adapti a les necessitats reals del municipi i més endavant poder bastir de forma participativa aquest protocol. També es contempla la realització de formació interna per als treballadors de l'Administració Pública i les entitats i agents implicats, així com eines de prevenció i denúncia de Ies agressions i d’acompanyament a Ies persones agredides. Finalment, es proposa l'elaboració de materials i campanyes específiques de sensibilització, prevenció i denúncia i l'establiment d'un calendari de treball amb la intenció d’arribar a Ia seva aplicació durant I'any 2018.

CUP Tàrrega, 13 de febrer de 2018

El protocol s'hauria de materialitzar mitjançant Ia creació de mecanismes de prevenció i denúncia de les agressions i d’acompanyament a Ies persones agredides

Es proposa: fer un estudi diagnòstic i establir un calendari de treball

Bastir el protocol de forma participativa conjuntament amb les entitats i associacions

Realitzar formació interna per als treballadors de l'Administració Pública, les entitats i agents implicats

Elaborar materials i campanyes específiques de sensibilització, prevenció i denúncia