La CUP de Tàrrega manifestem el desacord amb la modificació de les taxes de les terrasses i denunciem el greuge que suposa per alguns establiments

Un cop més l'equip de govern, hàbil en els afers i els ritmes institucionals, però inexpert pel que fa a transparència i processos de decissió col·lectius, sense fer gaire soroll i en un Ple extraordinari, ha dut a votació la modificació d'unes tarifes de les ordenances municipals de manera que el vot de la resta de grups municipals s'ha hagut de fonamentar exclusivament en la paraula donada per la sra. alcaldessa al mateix Ple.

 

Tarimes establiments Tàrrega

Avui la CUP de Tàrrega hem entrat una instància a l'Ajuntament on presentem tot un seguit de consideracions i reclamacions dins el període d'exposició pública sobre l’acord provisional aprovat en l'últim Ple extraordinari de l'Ajuntament del dia 30 de maig i al qual nosaltres ens vam abstenir, al·legant insuficient documentació i manca de temps per informar-nos adequadament i poder-nos pronunciar.

Segons aquest acord es modifiquen les tarifes en l’apartat de Quioscos, taules, cadires i mercaderies annexes a establiments, tarifes que estan incloses dins l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per la utilització privativa i aprofitament especial de domini públic.

Les nostres consideracions són les següents:

  1. Manifestem que a l’últim Ple de l'Ajuntament, als grups polítics de l’oposició no se’ns va facilitar la documentació necessària i imprescindible per poder-nos pronunciar sobre aquesta mesura, i aquest punt es va incloure de manera precipitada aprofitant aquest Ple extraordinari, el passat dia 30 de maig. A més, se’ns va dir clarament que la mesura era de consens amb l’altra part quan hem pogut constatar que no ha estat així.

  2. Ens consta que no s’ha produït una interlocució amb tots els establiments afectats, tal com se’ns va informar al Ple i a les comissions. Contràriament, alguns dels establiments afectats no han estat informats oficialment per part de l’Ajuntament i s’han assabentat per la premsa que la modificació tarifària els afectava directament.

  3. No trobem adequada la manera com s’ha publicitat aquest acord als mitjans perquè deixa entendre que aquestes noves tarifes suposen una rebaixa respecte de les que eren vigents fins ara, però això a la pràctica no és així. Les tarifes considerades vigents fins ara, foren acordades en l’anterior legislatura i no s’han arribat a aplicar mai. Per contra, s’estaven cobrant unes tarifes més antigues i més baixes. Per tant, les noves tarifes suposen un encariment respecte de les que els establiments estaven pagant efectivament fins ara.

  4. Creiem que els criteris amb els quals s’ha realitzat aquesta modificació de tarifes no són prou clars ni acurats, perquè no distingeixen els establiments que estan obligats a instal·lar tarimes i els que no. Això suposa que als primers se’ls aplicarà un augment desproporcionat de la tarifa, fins a triplicar el preu que estaven pagant fins aquests moments.

  5. Les conseqüències de l’aplicació d’aquesta ordenança suposen un greuge comparatiu, ja que l’obligació de disposar de tarima és l’element decisiu a l’hora d’establir uns preus més elevats respecte dels establiments que no estan obligats a tenir tarima. Així, es dóna la paradoxa que establiments amb tarima obligatòria i situats en carrers de 3a, 4a i 5a categories hauran de pagar molt més que altres establiments que no estan obligats a disposar de tarima i que es troben situats en zones de 1a o 2a categoria.

És per això que proposem:

  1. Que a tots els grups polítics i els establiments que no n’estaven assabentats, se’ns informi per escrit dels criteris que s’han seguit per establir aquestes noves tarifes.

  2. Que es revisin aquests criteris i que no s’incloguin en l’apartat de Quioscos, taules, cadires i mercaderies annexes a establiments aquells establiments que estan obligats a posar tarimes per ocupar la via pública.

  3. Que s’expliquin quins són els criteris per obligar a col·locar aquestes tarimes, que, després, són el que justifiquen aquesta taxa.

  4. Que es torni a portar el punt al proper Ple de l'Ajuntament, prèvia comunicació a tots els grups i amb temps suficient, dels criteris i la documentació necessària per pronunciar-nos.

Candidatur d'Unitat Popular de Tàrrega,

13 de juny de 2016

 

 

 

 

El punt es va incloure de manera precipitada aprofitant l'últim Ple extraordinari. Se’ns va informar que la mesura era consensuada amb l’altra part. Hem pogut constatar que no ha estat així.

Alguns establiments afectats s’han assabentat per la premsa que la modificació tarifària els afectava directament.

La modificació de les tarifes no distingeix entre establiments que estan obligats a instal·lar tarimes i els que no.

Demanem que se’ns informi per escrit dels criteris que s’han seguit per establir aquestes noves tarifes i que es revisin aquests criteris desfent el greuge amb els establiments obligats a disposar de tarimes.

Proposem que es torni a portar el punt al proper Ple de l'Ajuntament, amb les modificacions proposades i amb la informació i el temps suficients.

Escolteu aquí la notícia a l'Informatiu de Ràdio Tàrrega: