Exigim transparència sobre la contractació i condicions laborals del personal de l'Ajuntament

En l'últim Ple del 30 de juliol passat vam posar de manifest la nostra discrepància sobre el tractament de la contractació del personal laboral de l'Ajuntament i les seves condicions de treball. D'una banda vam denunciar el nomenament a dit de dos càrrecs de confiança i d'una altra, vam demanar explicacions sobre la congelació de sous que pateixen des de fa uns anys els treballadors de l'ajuntament.

PLE 30 DE JULIOL DE 2015 – Resum de la intervenció de la CUP

Punt 1

És l’aprovació de l’acta del Ple anterior.

Punt 2

En relació a les modificacions proposades del pressupost de l’any 2015, ens vam abstenir perquè no vam participar en l’elaboració d’aquests pressupostos.

Punt 3

La nostra postura respecte dels diners que l’Ajuntament ja ha avançat a l’Escola Municipal de Música (90.763 euros que ja consten a tresoreria i que ara es pressuposten) és que aquest concepte no s’ha de considerar com a dèficit, sinó més aviat una manca d’inversió pública per part de la Generalitat. En aquest sentit, vam incidir en el fet que l’Escola supleix aquesta falta d’inversió pública amb les compensacions econòmiques que fa l’Ajuntament, l’augment de les quotes a les famílies dels alumnes i la baixada de sou als treballadors de l’escola, encara que, pel que fa als sous, l’alcaldessa ho va negar i va dir que el que s’havia fet era “redistribuir les hores lectives”.

De moment sembla que no es pot fer res més, però durant la intervenció vam remarcar que s’hauria de revertir aquesta situació i apostar decididament per unes escoles de música realment públiques.

Per tot això ens vam abstenir, ja que no hem participat en l’elaboració del pressupost de 2015.

Punt 4

Pel que fa a l’adequació de la cuina de la llar d’infants La Pau, considerem importants totes les actuacions orientades a millorar la infraestructura i que s’adeqüi la cuina de la llar d’infants La Pau segons marca la normativa.

En aquest punt ens vam abstenir perquè no vam participar en l’elaboració del pressupost de 2015.

Punts 5 i 6

Dos llocs de treball eventuals, càrrecs de confiança: coordinador de l’àrea de Finances i gerent de l’àrea de Cultura

Quant a aquests tipus de càrrecs, el que nosaltres qüestionem i critiquem és la potestat d’alcaldia, i per extensió de l’equip de govern, per nomenar i assignar càrrecs de confiança de manera unilateral, al marge dels concursos públics i de la lliure concurrència pública de candidats en igualtat de condicions. Tot i que ja sabem que és legal, no ens sembla gens legítim.

Nosaltres no estem qüestionant les persones elegides, entre altres coses perquè la manca d’informació no ens permet opinar sobre aquest tema ni sobre la seva idoneïtat. El que és evident és que sembla una farsa el fet de sotmetre al Ple la votació de les condicions laborals, sous i funcions d’aquests llocs de treball un cop ja s’han designat les persones, sense discussió i consulta prèvia amb la resta de grups.

Pel que fa a la plaça de coordinador de l’àrea de Finances, recordem que va ser una contractació polèmica feta durant l’anterior legislatura i que en el seu moment des de l’oposició es va qüestionar. També vam evidenciar la hipocresia del PSC perquè en l’anterior legislatura va ser molt bel·ligerant en aquesta qüestió i ara, al govern amb CiU, va votar-hi a favor i va justificar-ho, sense arguments al nostre entendre, quan vam evidenciar que havia canviat del tot de postura. L’equip de govern va preferir crear una plaça de “confiança” que oferir una plaça pública de treball amb el procés de selecció corresponent. No ens sembla just ni transparent. Aquesta persona fou escollida a dit i a més es tracta d’una persona del partit, ja que anava a la llista de CiU.

Pel que fa a la plaça del gerent de l’àrea de Cultura entenem que és diferent perquè aquesta persona fa anys que treballa a l’Ajuntament de Tàrrega. Però ens sembla que es podria haver seguit el mateix criteri que defensàvem abans: treure la plaça a concurs públic.

Per tot això vam votar en contra i vam aprofitar per reclamar a l’equip de govern que comenci a aplicar la tan anunciada transparència, perquè si en temes com aquest no la practica, les bones paraules de la campanya electoral porten el camí de quedar-se en declaracions d’intenció buides de contingut. Es tracta de canviar d’actitud, democratitzar la institució i obrir-la, i és en temes com aquest quan es pot començar a demostrar la voluntat política. A més, l’alcaldessa va justificar encara més aquests dos càrrecs de confiança perquè són per a feines tècniques i no polítiques, però al nostre entendre és justament per això que haurien d’haver sortit a concurs i no pas ser triades a dit.

Punt 6

Es tractava d’informar de l’estat del compliment de la LRSAL (Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local) respecte de les contractacions dels dos càrrecs de confiança esmentats més amunt.

Aquest punt no estava sotmès a votació i era de tipus informatiu.

Punt 7

Pel que fa a l’aprovació del compte general de l’Ajuntament i dels ens dependents de l’exercici 2014, atès que no vam participar en aquest exercici ens vam abstenir.

Punts 8, 9 i 10

Aquests punts estaven relacionats amb la proposta d’aprovació de l’ordenació de contribucions especials als ciutadans d’Altet per la pavimentació de tres carrers, un carrer per cada punt de l’ordre del dia. Sabem que es tracta d’una reclamació que els veïns d’Altet ja havien manifestat des de feia temps i ens sembla bé que per fi es faci. Vam demanar, tot i que l’Administració ja ho contempla, que es donin totes les facilitats possibles als veïns afectats pel pagament de les quotes corresponents. Hi vam votar a favor.

Punts 11 i 12

Eren punts informatius on s'explicaven i puntualitzaven diverses resolucions d'alcaldia i es comunicaven diferents dades sobre actes de la Junta de Govern Local dels dies 13 de juliol i 20 de juliol

Punt 13. Precs i preguntes

En l’apartat de Precs i preguntes vam voler introduir el tema de les condicions laborals del personal contractat per l’Ajuntament en un moment en el que precisament s’apropen les dates de renovació del conveni laboral. Per això la nostra pregunta va ser la següent: per què encara no s’han revisat els sous dels treballadors de l’Ajuntament després de 6 anys de congelació salarial i què pensa fer-hi l’actual equip de govern? Seguint el fil de l’anterior Ple, en el qual es van fer públiques les retribucions dels regidors, vam creure oportú remarcar que no és de rebut que el senyor Pasqual, membre de l’equip de govern, quan es troba al Consell Comarcal defensi els elevats sous dels consellers i que per contra no reclami el mateix i amb la mateixa vehemència per a les retribucions dels treballadors de l’Ajuntament amb el sou baix i congelat des de fa uns anys.

És una farsa el fet de sotmetre al Ple la votació de les condicions laborals, sous i funcions de dos càrrecs de confiança, un cop ja s'han designat a les persones, sense discussió i consulta prèvia amb la resta de grups. Tot i que és legal, no ens sembla gens legítim.

Preguntem per què encara no s’han revisat els sous dels treballadors de l’Ajuntament després de 6 anys de congelació salarial i què pensa fer respecte a això l’actual equip de govern